Analysmetoder

Röntgenfluorescensspektrometri (XRF)

En multielementteknik som används vid analys av såväl fasta prov som prov i pulverform. Provet utsätts för röntgenstrålning varvid atomspecifika energier (fluorescens) återkastas och representerar provets sammansättning. Klicka pä bilden för större bild. 

Optisk Emissionsspektrometri (OES)

OES är en multielementteknik som används vid analys av fasta solida prov av stål och metallegeringar. Principen bygger på en högspänning som genererar en gnista vilken smälter en del av provet och exciterar dess atomer. Det ljus som därefter emitteras delas upp i specifika våglängder och anger provets innehåll. Ljusets intensitet ger halten av de sökta elementen.    

Induktiv Kopplad Plasma (ICP-OES)

ICP-OES är en multielementteknik som används vid analys av prov i lösning. En argonplasma med mycket hög temperatur exciterar atomerna och jonerna i provlösningen. Tekniken följer sedan samma princip som OES för solida prov.    

Atomabsorptionsspektrofotometri (AAS)

Används för kvantitativ mätning av grundämnen i lösningar. Provet hettas upp och bestrålas av en ljuskälla motsvarande den våglängd det sökta ämnets atomer absorberar. Olika lampor används för varje enskilt atomslag och absorbansgraden ökar med provets koncentration. 

Spektrofotometri (UV-Vis)

Används för mätning av grundämnen i lösning. Principen bygger på att provlösning färgas genom tillsatts av ett reagens till det sökta elementet. Intensiteten hos färgen är proportionell mot koncentrationen av ämnet. Provet utsätts sedan för ljus av en specifik våglängd varvid absorbansen registreras.  

C/S-analys

Det fasta provet pyrolyseras varefter syre oxiderar C till CO2 och S till SO2. Syret som även fungerar som bärgas för med sig föreningarna till detektionsenheten. Där ger de upphov till elektroniska signaler vilka är proportionella mot koncentrationen.   

N/O-analys

Provet smälts ner varvid syret snabbt omvandlas till CO och kvävet frigörs som N2. Föreningarna transporteras därefter av helium till analysenheten där halten uppmäts.   

H-analys

Provet hettas upp för smältning varefter grundämnet hämtas upp av bärgas och detekteras.   

Våtkemiska analyser

I vårt våtkemiska laboratorium används bland annat gravimetriska och titrimetriska metoder, men vi utför även pH-bestämningar, fluoridbestämningar eller suspensionsmätningar.  

Omsmältning i inert skyddsatmosfär

Vi har en ugn där vi kan smälta proverna för att kunna erbjuda en komplettare analys. Omsmältningen görs i en ugn med inert skyddsatmosfär som argon, dvs omsmältningen görs med en skyddsatmosfär som inte reagera med provet.

 

Då ett flertal metoder kan vara aktuella vid analys av ett material förbehåller YN Nilab AB sig rätten att besluta om val av analysmetod om inte annat är överenskommet med kund.